E-learning bodem, bemesting en mestverwaarding

Bemesten doe je om gewassen te voeden en de bodem te verbeteren. Dit is een vak op zich, met vele aspecten: ieder gewas/ras en ieder perceel heeft zijn eigen behoefte aan de verschillende nutriënten, en ieder jaar is anders. En dan moet de bodem ook nog in optimale conditie zijn en blijven. Organische mest heeft hierin een belangrijke rol. NCM heeft hiervoor een e-learning laten ontwikkelen.

Met een e-learning kan je op een plezierige manier kennis vergaren over een onderwerp. Je kan, waar en wanneer je maar wilt, in je eigen tempo aan de slag om jezelf verder te bekwamen.

Deze e-learning ‘Bodem, bemesting en mestverwaarding’ is niet bedoeld om in korte tijd een volleerd bodem- en bemestingskundige te worden, maar wel om op toegankelijke manier snel veel te leren over het thema ‘bodem, bemesting en mestverwaarding’. En om een beter beeld te hebben waar een akkerbouwer of tuinder mee bezig is als hij zijn gewas gaat bemesten.

De e-learning bestaat uit vier hoofstukken:

 • Organische stof
 • Hoofdelementen (N, P, K, S, Mg, Ca)
 • Sporenelementen, in geringere hoeveelheden nodig maar net zo belangrijk
 • Mestverwaarding

Deze modules bestaan uit uitleg, met tekst en plaatjes, en een aantal tussentijdse vragen. Ook hebben drie deskundigen in korte filmpjes hun bijdrage geleverd, te weten:

 • Jaap van Wenum (akkerbouwer, voorzitter LTO Vakgroep Akkerbouw),
 • Janjo de Haan (senior onderzoeker Bodem, Water, Bemesting aan Wageningen UR)
 • Marco van Gurp (adviseur bij Soil Services en N-XT Fertilizers)

NCM is hen erkentelijk voor deze bijdragen!

Aan het einde volgt een eindtoets, waar alle onderwerpen nog eens aan bod komen, en wordt er verwezen naar andere nuttige informatie.

De e-learning is gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder te hoeven inloggen.

Klik hier om de e-learning te starten!

GGI Cursus Bodem, Water en Landschap voor cultuurtechniek

In deze online cursus wordt in 1 module de theorie uitgelegd van basiskennis voor cultuurtechniek met betrekking tot Bodem, Water, landschap en bemesting. Met korte films en vragen.
Test uw kennis met de toets bij de module! De module is beschikbaar
voor onderwijs en bedrijfsleven.

Thema’s die worden behandeld:

 • Bodem: grondsoorten, organische stof, bodemstructuur, bodemverdichting door machines
 • Water: beschikbaarheid, grondwaterstand, waterkringloop, ontwatering en drainage, kwel, bronbemaling, watergangenonderhoud
 • Landschap: successie, landschapstypen, bosbeheer, maaibeheer, bermbeheer
 • Bemesting: nutriënten, soorten bemesting, bemestingsadvies sportveld omrekenen

Opbouw van de module:

 • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
 • Video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
 • Test je kennis met de eindtoets. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat.
 • Niveau mbo 3/4
 • Cursusduur circa 30 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.

GGI Cursus Veiligheid, Regelgeving en Milieu

In deze online cursus worden in 1 module de belangrijkste regels uitgelegd voor veiligheid, wetgeving en milieu voor de sector Groen, Grond en Infra. Met korte films en vragen.
Test uw kennis met de toets bij de module! De module is beschikbaar voor
onderwijs en bedrijfsleven.

Thema’s die worden behandeld:

 • Veiligheid: arbo en gezondheid, veilig werken met machines, werken langs de weg
 • Regelgeving: arboregels, verkeer, mest, Omgevingswet, gedragscodes
 • Milieu: gedrag, afval scheiden, lekkage, uitstoot en rijgedrag, milieukeurmerken

Opbouw van de module:

 • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
 • Video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
 • Test je kennis met de eindtoets. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat.
 • Niveau mbo 3/4
 • Cursusduur circa 30 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.

GGI Cursus Materialenkennis

In deze online cursus wordt in 3 modules de theorie van de materialen die worden gebruikt in de Groen, Grond en Infrasectoren uitgelegd. Met korte films en vragen.
Test uw kennis met de toets bij elke module! De module is beschikbaar voor onderwijs
en bedrijfsleven.

Thema’s die worden behandeld:

 • Dode materialenen toepassing ervan: soorten stenen, bestrating, riolering, drainage, hout, beschoeiing aanleggen
 • Levende materialen: bomen herkennen, invasieve exoten, aanplanten, grassoorten en aanleg
 • Meten, tekenen en uitzetten: tekening lezen, veldschets maken, maatvoering, uitzetten en hoogteverschil meten met laser en GPS

Opbouw van de module:

 • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
 • Video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
 • Test je kennis met de eindtoets. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat.
 • Niveau mbo 3/4
 • Cursusduur circa 30 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.

Webquest – De zorgboerderij 3-4

Het aantal zorgboerderijen in Nederland is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. Dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer behoefte bestaat aan zorg op maat en ‘vermaatschappelijking’ van zorg. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
De zorgboerderij sluit hier uitstekend op aan; het voorziet in de behoefte van zorgvragers en het biedt nieuwe kansen voor boer en platteland.

​Deze webquest bespreekt de mogelijkheden voor het opzetten van een zorgboerderij in de agrarische sector.
Uitleg en oefenvragen zijn gebaseerd op informatie uit het dossier
Multifunctionele/Verbrede Landbouw op de website van AgriHolland.

Leermomenten

In deze opdrachten leert de student over:

 • Wat is een zorgboerderij
 • Welke vormen van zorg zijn er
 • Wet- en regelgeving op het gebied van zorgboerderijen
 • Kwaliteit en keurmerk
 • Financiering in de zorg